Digital VAT Reporting,  e-Facturatie

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met zijn nieuwe systeem van elektronische belastingheffing voor particuliere bedrijven. Het is momenteel bezig met het afronden van de details van het nieuwe B2B elektronische facturering en e-Reporting model. Daartoe heeft de Franse belastingdienst Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) samen met het staatsagentschap Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE), een reeks werkgroepen georganiseerd met bedrijven en technologieleveranciers, waaronder EDICOM.

We analyseren de kenmerken van het nieuwe Franse elektronische facturatiemodel met de laatste ontwikkelingen die door de overheid zijn aangekondigd.

Inhoudsopgave [Verberg]

Nieuw systeem voor elektronische facturering en e-rapportage

De Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) heeft de kaderrichtlijnen van het nieuwe belastingmodel aangekondigd, op basis van de resultaten die zijn verkregen na de proeffase en de evaluatie die samen met alle betrokken partijen (bedrijven, technologieleveranciers en belanghebbenden bij de overheid) is uitgevoerd.

De nieuwe belastingregeling voorziet in het opleggen van elektronische facturering tussen particuliere bedrijven, evenals de elektronische rapportage van boekhoudkundige gegevens.

  Voorgesteld model: schema Y

  In het rapport evalueerde de regering 2 mogelijke regelingen genaamd "V" en "Y". De V was gebaseerd op een regeling die vergelijkbaar was met de belasting in Italië en de Y die meer leek op de in Latijns-Amerika ontwikkelde elektronische factureringssystemen.

  Tot slot heeft de Franse regering besloten om te kiezen voor regeling Y. In dit model worden elektronische facturen vooraf gevalideerd door de figuur van het Dematerialisatieplatform (Plateforme de Dématérialisation Partenaire), voordat ze aan de overheid worden gerapporteerd. Een van de referentielanden van dit model is het CFDI-belastingstelsel van Mexico, waarvan het succes als voorbeeld om te volgen heeft gediend in veel andere landen, zoals Frankrijk.

  De DGFiP heeft al aangekondigd dat bedrijven een "Collaboratief Dematerialisatie Platform"(Plateforme de Dématérialisation Partenaire - PDP) moeten inhuren, dat zal optreden als een vertrouwde derde partij. De figuur van het Dematerialisatieplatform zal verantwoordelijk zijn voor het transformeren, valideren van de facturen en het verzenden ervan naar de Franse schatkist.

  Het is de bedoeling dat de overheid gebruik gaat maken van de infrastructuur van Chorus Pro, het huidige staatsportaal voor elektronische facturatie met overheidsdiensten, en deze zal aanpassen aan het nieuwe B2B elektronische facturatiesysteem.

  Doelstellingen van het nieuwe belastingstelsel

  Onder de doelstellingen die de regering nastreeft met de implementatie van elektronische facturering, benadrukt het DGFIP:

  • De preventie en bestrijding van belastingfraude versterken.
  • De kosten die voortvloeien uit belastingcontrole verminderen.
  • De belastingaangifte voor belastingplichtigen faciliteren.
  • Een groter concurrentievermogen bereiken als gevolg van kostenreductie.
  • De kennis verbeteren van de economische situatie, dankzij de onmiddellijke rapportage van informatie over de activiteit van de bedrijven.

  Welke bedrijven worden getroffen?

  Al deze ondernemingen die onderworpen zijn aan de BTW.

  Nationaal B2B2G-factureringsportaal (Plateforme Publique de Facturation - PPF)

  Chorus Pro wordt het publieke factureringsplatform. Aan de huidige functies voor de aangifte, verzending en ontvangst van elektronische facturen in het B2G-veld, worden nieuwe functies toegevoegd voor de implementatie van het nieuwe Y-systeem, waaronder het beheer van B2B-facturering en e-rapportage

  Nieuw Chorus Pro - Openbaar PPF-factureringsplatform

  • Middleware van de DGFiP. Concentreert alle aangiftestromen van belastingdocumenten die door de dematerialisatieplatforms worden verzonden, om te worden verzonden naar de DGFiP-informatiedienst.
  • Update van de  nieuwe Annuaire.
  • Demat Operator: Kleine bedrijven kunnen Chorus Pro gebruiken als een handmatig platform voor het uitwisselen van elektronische facturen.

  Implementatieschema

  Vanaf 2023 moeten alle bedrijven elektronische facturen kunnen ontvangen. De regering heeft een schema opgesteld voor toetreding tot het nieuwe systeem voor factuuruitgifte en e-rapportage op basis van hun omvang:

  • 01/07/2024: voor grote bedrijven.
  • 01/01/2025: voor intermediaire bedrijven.
  • 01/01/2026: voor kmo's en kleine bedrijven.

  Uitwisselingsstroom voor elektronische facturering

  In het Y-systeem genereren bedrijven elektronische facturen en belastingdocumenten en sturen deze naar de dematerialisatieplatforms voor validatie. De dematerialisatieplatforms voeren de relevante controles uit die door het DGFiP worden vereist. Na het verificatieproces van de elektronische facturen sturen de dematerialisatieplatforms de elektronische factuur naar de ontvangers, en rapporteren op hun beurt de benodigde belastinginformatie aan de DGFiP via het Chorus Pro Public Platform.

  In het geval dat een van de gesprekspartners geen dematerialisatieplatform heeft voor de ontvangst of verzending, moet deze de elektronische facturen handmatig melden of raadplegen via het overheidsplatform.

  Op deze manier beschikt het Y-systeem over verschillende uitwisselingsstromen, afhankelijk van het feit of de bedrijven al dan niet een dematerialisatieplatform hebben.

  Daarnaast heeft de DGFiP een Annuaire opgericht, een gecentraliseerd register met de identificatiegegevens van bedrijven om de uitwisseling van elektronische facturen tussen particuliere bedrijven en de overheid te vergemakkelijken.

  Annuaire - Gecentraliseerde bedrijvengids

  Een van de laatste maatregelen die het ministerie van Economie en Financiën heeft aangekondigd, is de oprichting van een nieuwe Annuaire. Het is een gecentraliseerde referentiegids die tot doel heeft alle betrokken actoren te voorzien van de nodige informatie voor een correcte routering van elektronische facturen.

  De Annuaire omvat:

  • Informatie om de bedrijven te identificeren die facturen ontvangen, inclusief het detailleren van de organisatiestructuur voor het beheer van facturen binnen elk bedrijf.
  • Identificatie van de dematerialisatieplatforms die door bedrijven worden gebruikt om elektronische facturen te ontvangen.

  De Annuaire zal toegankelijk zijn voor zowel de Dematerialisatieplatforms als de overheid.

  Beheer van de factuurstatus

  De stroom van uitwisseling van elektronische facturen in Frankrijk vereist dat bedrijven naast het uitgeven van facturen ook meldingen genereren, afhankelijk van de status van de transactie, rekening houdend met de volledige levenscyclus van de elektronische documenten die moeten worden verzonden.  Dit is bedoeld om een totale traceerbaarheid van het proces te hebben, om eventuele problemen snel te detecteren tijdens de levenscyclus van de elektronische factuur.

  In principe kunnen maximaal 12 verschillende statussen worden overgedragen aan de Franse belastingdienst, hoewel ze alleen verplicht zullen zijn.

  De verplichte statussen om aan het DGFiP te melden zijn: 

  • Optie op debet (boekhoudkundig aspect voor btw).
  • SIRENE (BTW-NUMMER).
  • Afleveradres of servicerealisatie-adres.

  Om het hele proces te stroomlijnen, bereidt de elektronische factureringsdienst van EDICOM zich al voor op het aanbieden van een gecentraliseerde en geïntegreerde oplossing waarmee het elektronische facturen kan genereren, ontvangen, verzenden en opslaan in overeenstemming met de wettelijke en technische vereisten die door de Franse overheid worden geëist.

  Formaat van de elektronische factuur

  De elektronische factuur kan worden uitgegeven in UBL-, CII- of Factur-X-formaat.

  e-Rapportage

  Naast elektronische facturen is ook geregeld dat bedrijven een reeks elektronische belastingrapporten verzenden, afhankelijk van het type commerciële transactie dat wordt uitgevoerd. Op dit moment is bepaald dat men moet melden:

  • Betalingsgegevens.
  • Gegevens met betrekking tot B2C-transacties.
  • Gegevens met betrekking tot internationale B2B transacties, afhankelijk van het type gegevens dat moet worden aangegeven zal het aangiftesysteem verschillen.

  Evolutie van elektronische B2B facturatie in Frankrijk

  • 1990: Aan de elektronische factuur wordt dezelfde rechtsgeldigheid toegekend als aan de papieren factuur door artikel 27 van wet nr. 90-1169
  • 2010: De Europese Unie publiceert Richtlijn 2010/45/EU die het gebruik van elektronische facturering in de privésfeer van de lidstaten regelt.
  • 2012: Omzetting van de Europese richtlijn in de wet nr. 90-1169 De Finances Rectificatives.
  • 2019:  Financieringswet nr. 2019-1479 voor 2020 kondigt de intentie aan om elektronische facturering tussen bedrijven verplicht te stellen.
  • 2020: Met 50 bedrijven wordt een pilootproject van elektronisch factureren uitgevoerd.
  • 2020: De Franse belastingdienst Direction générale des Finances publiques (DGFiP) publiceert een rapport met de algemene richtlijnen van het elektronische B2B-factureringssysteem.
  • 2021: September - Een ordonnantie nº2021-1190 en een ratificatiewet over het verplichte gebruik van elektronische facturering door particuliere bedrijven worden gepubliceerd. Deze regel vormt een aanvulling op de Financieringswet 2021.

  Nieuwe modellen voor elektronische facturering in 2019

  Elektronische facturatie is sinds 1990 aanwezig in Frankrijk. De cultuur van de dematerialisatie van documenten is diep geworteld in Franse bedrijven, en het bewijs hiervan is dat ze de richtlijnen van de Europese Unie op dit gebied vóór waren, als een van de eerste Europese landen die overheidsdiensten aanpasten in het gebruik en beheer van elektronische facturen.

  Vanaf 2020 moeten zowel leveranciers als overheden elektronische facturen uitwisselen via het staatsplatform Chorus Pro.

  Als gevolg van goede ervaringen met de implementatie van B2G elektronische facturatie, heeft de overheid het verplichte gebruik ervan nu willen uitbreiden naar particuliere bedrijven. Zoals we echter al eerder hebben vermeld, heeft Frankrijk, in tegenstelling tot het Italiaanse model, besloten om het belastingstelsel voor B2B-facturen te differentiëren, waarbij de validatie van facturen wordt gedelegeerde aan de figuur van de PDP's.

  In afwachting van de technische standaard

  In artikel 46 van amendement N°II-3211, van het ontwerp van financieringswet van 2021, is bepaald dat in september de technische en wettelijke vereisten om zich aan te passen aan het nieuwe model worden gepubliceerd. Onder andere zal het formaat van de verschillende belastingdocumenten, de voorwaarden van de Plateforme de Dématérialisation Partenaire of de periodiciteit in de e-rapportageverklaringen worden bepaald.

  Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al het nieuws over het project voor elektronische facturering dat door dgFip wordt aangekondigd.

  Wilt u meer weten?

  Vraag meer informatie aan

  Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

  De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

  De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.

  Polen gaat het gebruik van B2B elektronische facturatie verplicht stellen

  De massificatie start vrijwillig in oktober 2021 en is verplicht vanaf 2023

  België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

  De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu