Digital VAT Reporting,  e-Facturatie

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met zijn nieuwe systeem van elektronische belastingheffing voor particuliere bedrijven. Het directoraat-generaal Overheidsfinanciën (DGFiP) heeft het juridische en technische kader vastgesteld voor de veralgemening van verplichte elektronische facturatie tussen particuliere ondernemingen (B2B) en e-rapportage.

Frankrijk boekt vooruitgang met zijn nieuwe systeem van elektronische belastingheffing voor particuliere bedrijven. Het is momenteel bezig met het afronden van de details van het nieuwe B2B elektronische facturering en e-Reporting model. Daartoe heeft de Franse belastingdienst Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) samen met het staatsagentschap Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE), een reeks werkgroepen georganiseerd met bedrijven en technologieleveranciers, waaronder EDICOM.

We analyseren de kenmerken van het nieuwe Franse elektronische facturatiemodel met de laatste ontwikkelingen die door de overheid zijn aangekondigd.

Inhoudsopgave [Verberg]

Proefproject e-facturatie

Het systeem moet zich aanpassen aan de behoeften van het Franse bedrijfsleven en garanties bieden op het gebied van soliditeit en veiligheid. Daarom zal de uitrol van de elektronische factuur in 2024-2025 worden voorafgegaan door een pilotfase. Deze proeffase zal het mogelijk maken de werking van het systeem in reële omstandigheden te testen en eventuele afwijkingen op het platform te corrigeren. Het zal het voor de Franse overheid ook gemakkelijker maken om een ​​continu verbeteringsproces op te zetten met deelname van alle actoren: het openbare facturatieportaal (PPF), de bijbehorende dematerialisatieplatforms, gebruikersbedrijven en software-uitgevers.

DGFiP en AIFE hebben tijdens het evenement Communauté des relais bevestigd dat de start van het pilotproject gepland is voor eind 2024.
Dit zal de start zijn van een technische voorbereidingsfase waarin PDP's de Annuaire kunnen testen (werking en update). Dit zal een eerste kleine pilot zijn ("Petit Pilote"), maar met een voldoende representatieve steekproef, waaraan PDP-kandidaten zullen deelnemen.

In 2025 start de "Grand Pilote" fase.
In deze fase zullen de productie services worden ontsloten voor alle bedrijven die deelnemen aan de pilot fase.

EDICOM heeft zich kandidaat gesteld voor het proefproject en heeft enkele van haar belangrijkste klanten in Frankrijk uitgenodigd om zich aan te sluiten. Uiteindelijk zullen in totaal 12 bedrijven, met verschillende kenmerken en uit verschillende sectoren zoals retail, logistiek en automotive, het EDICOM-team vormen. Deze bedrijven, zowel nationaal als internationaal, zullen samenwerken bij het testen van klassieke stromen en andere meer specifieke, zoals het corrigeren van facturen, self-invoicing en voorschotten, waarbij alle formaten worden aangepakt die in het e-facturatiemodel in Frankrijk worden aanvaard. Na het indienen van alle documentatie bij de Franse overheid, is de kandidatuur van EDICOM beoordeeld als "Uitstekend" door de AIFE- en DGFiP-teams, wat ons positioneert als favorieten om de uitvoering van het project te leiden zodra de data en andere details zijn vastgesteld.

Nieuw systeem voor elektronische facturering en e-rapportage

De Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) heeft de kaderrichtlijnen van het nieuwe belastingmodel aangekondigd, op basis van de resultaten die zijn verkregen na de proeffase en de evaluatie die samen met alle betrokken partijen (bedrijven, technologieleveranciers en belanghebbenden bij de overheid) is uitgevoerd.

De nieuwe belastingregeling voorziet in het opleggen van elektronische facturering tussen particuliere bedrijven, evenals de elektronische rapportage van boekhoudkundige gegevens.

  Voorgesteld model: schema Y

  In het rapport evalueerde de regering 2 mogelijke regelingen genaamd "V" en "Y". De V was gebaseerd op een regeling die vergelijkbaar was met de belasting in Italië en de Y die meer leek op de in Latijns-Amerika ontwikkelde elektronische factureringssystemen.

  Tot slot heeft de Franse regering besloten om te kiezen voor regeling Y. In dit model worden elektronische facturen vooraf gevalideerd door de figuur van het Dematerialisatieplatform (Plateforme de Dématérialisation Partenaire), voordat ze aan de overheid worden gerapporteerd. Een van de referentielanden van dit model is het CFDI-belastingstelsel van Mexico, waarvan het succes als voorbeeld om te volgen heeft gediend in veel andere landen, zoals Frankrijk.

  De DGFiP heeft al aangekondigd dat bedrijven een "Collaboratief Dematerialisatie Platform"(Plateforme de Dématérialisation Partenaire - PDP) moeten inhuren, dat zal optreden als een vertrouwde derde partij. De figuur van het Dematerialisatieplatform zal verantwoordelijk zijn voor het transformeren, valideren van de facturen en het verzenden ervan naar de Franse schatkist.

  Het is de bedoeling dat de overheid gebruik gaat maken van de infrastructuur van Chorus Pro, het huidige staatsportaal voor elektronische facturatie met overheidsdiensten, en deze zal aanpassen aan het nieuwe B2B elektronische facturatiesysteem.

  Het ministerie van Financiën heeft betoogd dat de keuze van regeling Y is gebaseerd op de afstemming tussen de vrijheid om bedrijven toe te staan de aanbieder van de elektronische facturatietechnologie te kiezen die zij willen, en anderzijds de verplichting om facturatiegegevens, transacties en betalingen aan de administratie mee te delen.

  Doelstellingen van het nieuwe belastingstelsel

  Onder de doelstellingen die de regering nastreeft met de implementatie van elektronische facturering, benadrukt het DGFIP:

  • De preventie en bestrijding van belastingfraude versterken.
  • De kosten die voortvloeien uit belastingcontrole verminderen.
  • De belastingaangifte voor belastingplichtigen faciliteren.
  • Een groter concurrentievermogen bereiken als gevolg van kostenreductie.
  • De kennis verbeteren van de economische situatie, dankzij de onmiddellijke rapportage van informatie over de activiteit van de bedrijven.

  Voordelen van elektronisch factureren

  Met de veralgemening van elektronische facturatie wil de Franse overheid het huidige belastingstelsel moderniseren en voordeel bieden aan zowel de overheid als bedrijven.

  Voordelen van elektronische facturering 

  • voor bedrijven verlagen van de kosten bij de verwerking van facturen gedurende de hele verkoopcyclus. 
  • vermindering van administratieve lasten in fiscale beheerprocessen
  • betere controle van de betalingstermijnen
  • automatisering van facturatieprocessen 
  • verbetering van de commerciële relatie

  Voordelen van elektronische facturatie voor de staat

  • Verbetering van de bestrijding van belastingfraude. 
  • Verhoogde BTW-inning.
  • Meer kennis van bedrijfsactiviteiten.

  Openbaar Facturatieportaal (Portail Publique de Facturation - PPF) 

  Het openbare facturatieportaal is een publiek vertrouwde derde partij die verantwoordelijk is voor het concentreren van de facturen en facturatiegegevens die door de bedrijven worden verzonden en deze naar de belastingdienst stuurt. Een van de belangrijkste functies is: 

  • Middelware van de DGFiP. Concentreert alle aangiftestromen van belastingdocumenten die door de dematerialisatieplatforms worden verzonden, om ze te verzenden naar de DGFiP-informatiedienst.
  • Update van de nieuwe Annuaire.

  Dematerialisatieplatform (Plateforme de Dématérialisation Partenaire – PDP)

  De DGFiP heeft al aangekondigd dat bedrijven een "Collaboratief Dematerialisatie Platform" (Plateforme de Dématérialisation Partenaire - PDP) moeten inhuren dat zal optreden als een vertrouwde derde partij. 

  De figuur van het Dematerialisatieplatform zal verantwoordelijk zijn voor het transformeren, valideren van de facturen en het verzenden ervan naar de Franse schatkist. Evenals het rapporteren van de facturatiegegevens die nodig zijn voor e-Reporting aan de overheid. 

  Functies van factuurdematerialisatieplatforms

  • Verzend en ontvang elektronische facturen in het gestructureerde formaat dat is gedefinieerd in de commerciële relatie tussen leveranciers en klanten. 

  • Ontvang, valideer en verzend e-Reporting-gegevens naar de belastingdienst via het Public Billing Platform (PPF). 

  Garanderen van de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van het gehele elektronische facturatie- en rapportage-uitwisselingsproces.

  Welke bedrijven worden getroffen?

  Al deze ondernemingen die onderworpen zijn aan de BTW.

  Tijdlijn voor implementatie

  Vanaf 2026 moeten alle bedrijven ongeacht hun omvang elektronische facturen kunnen ontvangen. De regering heeft een schema opgesteld voor toetreding tot het nieuwe systeem voor factuuruitgifte en e-rapportage op basis van hun omvang:

  • September 2026: Verplichte ontvangst van elektronische facturen voor alle bedrijven en verplichte uitgifte van elektronische facturen voor grote en middelgrote bedrijven in Frankrijk.
  • September 2027: Verplichting voor kleinere ondernemingen om elektronische facturen uit te geven in Frankrijk.

  Uitwisselingsstroom voor elektronische facturering

  In het Y-systeem genereren bedrijven elektronische facturen en belastingdocumenten en sturen deze naar de dematerialisatieplatforms voor validatie. De dematerialisatieplatforms voeren de relevante controles uit die door het DGFiP worden vereist. Na het verificatieproces van de elektronische facturen sturen de dematerialisatieplatforms de elektronische factuur naar de ontvangers, en rapporteren op hun beurt de benodigde belastinginformatie aan de DGFiP via het Chorus Pro Public Platform.

  In het geval dat een van de gesprekspartners geen dematerialisatieplatform heeft voor de ontvangst of verzending, moet deze de elektronische facturen handmatig melden of raadplegen via het overheidsplatform.

  Op deze manier beschikt het Y-systeem over verschillende uitwisselingsstromen, afhankelijk van het feit of de bedrijven al dan niet een dematerialisatieplatform hebben.

  Daarnaast heeft de DGFiP een Annuaire opgericht, een gecentraliseerd register met de identificatiegegevens van bedrijven om de uitwisseling van elektronische facturen tussen particuliere bedrijven en de overheid te vergemakkelijken.

  Annuaire - Gecentraliseerde bedrijvengids

  Een van de laatste maatregelen die het ministerie van Economie en Financiën heeft aangekondigd, is de oprichting van een nieuwe Annuaire. Het is een gecentraliseerde referentiegids die tot doel heeft alle betrokken actoren te voorzien van de nodige informatie voor een correcte routering van elektronische facturen.

  De Annuaire omvat:

  • Informatie om de bedrijven te identificeren die facturen ontvangen, inclusief het detailleren van de organisatiestructuur voor het beheer van facturen binnen elk bedrijf.
  • Identificatie van de dematerialisatieplatforms die door bedrijven worden gebruikt om elektronische facturen te ontvangen.

  De Annuaire zal toegankelijk zijn voor zowel de Dematerialisatieplatforms als de overheid.

  Beheer van de factuurstatus

  De stroom van uitwisseling van elektronische facturen in Frankrijk vereist dat bedrijven naast het uitgeven van facturen ook meldingen genereren, afhankelijk van de status van de transactie, rekening houdend met de volledige levenscyclus van de elektronische documenten die moeten worden verzonden.  Dit is bedoeld om een totale traceerbaarheid van het proces te hebben, om eventuele problemen snel te detecteren tijdens de levenscyclus van de elektronische factuur.

  Het is een systeem dat is geërfd van het huidige B2G elektronische facturatieproces, waarbij administratieve eenheden terugkerende informatie uitgeven over de verwerkingsstatus waarin een factuur zich bevindt. 

  De doelstellingen die het DGFiP nastreeft met de toezending van de overzichten van de levenscyclus van de facturen zijn: 

  • Een gedeelde weergave van factuurverwerking bieden voor alle belanghebbenden (afzender, ontvanger, administratie),
  • Een lijst en formaat bepalen voor het uitwisselen van factuurverwerkingsstatussen om de interoperabiliteit tussen de actoren (bedrijven, PDP en PPF) te waarborgen.
  • Het proces van afwijzingen en annuleringen van facturen beschrijven.
  • Het vooraf invullen van de btw-aangifte faciliteren.
  • De elementen kennen die van invloed zijn op de afdwingbaarheid van btw.

  Hiertoe heeft de Franse belastingdienst een reeks verplichte en andere aanbevolen overzichten gedefinieerd die tijdens de facturatiestroom moeten worden verzonden. De verplichte overzichten van de nominale levenscyclus van elektronische facturen zijn: 

  • Déposée (Gedeponeerd op uw platform).
  • Rejetée (Afgewezen door het platform).
  • Refusée (Afgewezen door gebruikers).
  • Encaissée (Inning gerealiseerd door de leverancier).

  Formaat van de elektronische factuur

  Alleen dematerialisatieplatforms (PDP's) hebben de mogelijkheid om andere soorten formaten (EDIFACT, XML, enz.) te verzenden, zolang zowel leveranciers als klanten dematerialisatieplatforms ondersteunen.

  e-Rapportage

  Naast elektronische facturen is ook geregeld dat bedrijven een reeks elektronische belastingrapporten verzenden, afhankelijk van het type commerciële transactie dat wordt uitgevoerd. Op dit moment is bepaald dat men moet melden:

  • Betalingsgegevens.
  • Gegevens met betrekking tot B2C-transacties.
  • Gegevens met betrekking tot internationale B2B transacties, afhankelijk van het type gegevens dat moet worden aangegeven zal het aangiftesysteem verschillen.

  Evolutie van elektronische B2B facturatie in Frankrijk

  • 1990: Aan de elektronische factuur wordt dezelfde rechtsgeldigheid toegekend als aan de papieren factuur door artikel 27 van wet nr. 90-1169
  • 2010: De Europese Unie publiceert Richtlijn 2010/45/EU die het gebruik van elektronische facturering in de privésfeer van de lidstaten regelt.
  • 2012: Omzetting van de Europese richtlijn in de wet nr. 90-1169 De Finances Rectificatives.
  • 2019:  Financieringswet nr. 2019-1479 voor 2020 kondigt de intentie aan om elektronische facturering tussen bedrijven verplicht te stellen.
  • 2020: Met 50 bedrijven wordt een pilootproject van elektronisch factureren uitgevoerd.
  • 2020: De Franse belastingdienst Direction générale des Finances publiques (DGFiP) publiceert een rapport met de algemene richtlijnen van het elektronische B2B-factureringssysteem.
  • 2021: September - Een ordonnantie nº2021-1190 en een ratificatiewet over het verplichte gebruik van elektronische facturering door particuliere bedrijven worden gepubliceerd. Deze regel vormt een aanvulling op de Financieringswet 2021.
  • 2022: Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/0388 van 25 januari 2022 valideert de afwijkingen van de Europese Richtlijn 2006/112/EG. Dit kan vereisen dat het formaat van de factuur elektronisch is en niet langer het principe geldt van acceptatie van de ontvanger voor het gebruik van elektronische facturering.

  Naar een B2B2G e-factureringsmodel

  Elektronische facturatie is sinds 1990 aanwezig in Frankrijk. De cultuur van de dematerialisatie van documenten is diep geworteld in Franse bedrijven, en het bewijs hiervan is dat ze de richtlijnen van de Europese Unie op dit gebied vóór waren, als een van de eerste Europese landen die overheidsdiensten aanpasten in het gebruik en beheer van elektronische facturen.

  Vanaf 2020 moeten zowel leveranciers als overheden elektronische facturen uitwisselen via het staatsplatform Chorus Pro.

  Als gevolg van goede ervaringen met de implementatie van B2G elektronische facturatie, heeft de overheid het verplichte gebruik ervan nu willen uitbreiden naar particuliere bedrijven. Zoals we echter al eerder hebben vermeld, heeft Frankrijk, in tegenstelling tot het Italiaanse model, besloten om het belastingstelsel voor B2B-facturen te differentiëren, waarbij de validatie van facturen wordt gedelegeerde aan de figuur van de PDP's.

  EDICOM – Wereldwijde leverancier van elektronische facturatietechnologie.  

  EDICOM heeft als wereldwijde leverancier van elektronische facturatie en vertrouwde derde partij de technische en juridische capaciteit om elektronische facturen te genereren, ontvangen, verzenden en opslaan  op elk gebied, zowel B2B, B2C als B2G, evenals overdrachten van transactiegegevens naar de administratie.

  Een gecentraliseerde en uitgebreide oplossing voor e-facturatie en btw-compliance waarmee u niet alleen uw facturen en e-Reporting-aangifte in Frankrijk, maar overal ter wereld kunt dematerialiseren.

  Aankomende deadlines in Frankrijk

  Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

  EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

  Status van verplichte elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

  De belangrijkste kenmerken van de technische regelgeving voor elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

  Peppol: Het Peppol 4-corner en 5-corner CTC model

  Peppol ist ein interoperables elektronisches Dokumentenaustauschsystem, das weltweit verbreitet ist

  Duitsland: Status van elektronische B2B factuur

  De Bundesrat heeft de wet aangenomen die B2B e-facturatie verplicht stelt in Duitsland vanaf 2027