Gekwalificeerde vertrouwensdiensten met eIDAS-accreditatie

Veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit voor al uw elektronische transacties.

Trust Services Provider

EDICOMLta

Gecertificeerde digitale langetermijnarchivering, aangeboden door EDICOM als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener.

EDICOMSignADoc

Beheer uw goedkeuringsstromen voor documenten met een gekwalificeerde elektronische handtekening van eIDAS.

EDICOMSecureDelivery

Verstuur uw gevoelige elektronische berichten met garantie van aflevering.

Veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit voor al uw digitale documenten

De digitale transformatie en de overgang naar 100% elektronische modellen in zakelijke relaties brengen de noodzaak met zich mee om de integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit van uitgewisselde en opgeslagen documenten te beschermen. Veiligheid is een essentieel element in deze digitale wereld, met digitale certificering als maximale garantie.

De EU-verordening 910/2014 betreffende elektronische identificatiediensten en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties op de Europese markt (eIDAS-verordening) biedt een voorspelbaar regelgevingskader dat veilige en efficiënte elektronische transacties tussen bedrijven, burgers en overheidsinstanties mogelijk maakt.

Wat zijn vertrouwensdiensten?

Zoals bepaald in de eIDAS-verordening, maken de diensten het volgende mogelijk:

Creatie, verificatie en validatie van elektronische handtekeningen, elektronische zegels of elektronische tijdstempels, gecertificeerde elektronische leveringsdiensten en certificaten die daarmee verband houden.

Creatie, verificatie en validatie van certificaten voor website-authenticatie.

Het bewaren van elektronische handtekeningen, zegels of certificaten in verband met deze diensten.

Wat is een vertrouwensdienstverlener?

Een vertrouwensdienstverlener gebruikt elektronische certificeringsdiensten zoals elektronische handtekeningen om de integriteit van een elektronisch document op lange termijn te garanderen.

Een van de meest relevante aspecten van de eIDAS-verordening is de regeling inzake vertrouwensdienstverleners. Dit is een technologische dienstverlener die over de vereiste certificeringen en de technische capaciteiten beschikt om elektronische transacties van de eerder genoemde vertrouwensmechanismen te voorzien: elektronische handtekening, tijdstempels, enz.

EDICOM, eIDAS-gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener

EDICOM is een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener in overeenstemming met EU-verordening 910/2014, beter bekend als eIDAS. Deze certificering op Europees niveau erkent EDICOM als een vertrouwde derde partij met de vereiste certificeringen en de noodzakelijke technische capaciteiten om elektronische transacties van de vereiste vertrouwensmechanismen te voorzien.

Afgifte van gekwalificeerde handtekening/elektronisch zegel

De elektronische handtekening is juridisch en functioneel gelijkwaardig aan de handgeschreven handtekening. De handtekening die wordt verkregen uit gekwalificeerde certificaten die door een aanbieder van eIDAS-vertrouwensdiensten zijn afgegeven, verleent het ondertekende document volledige rechtsgeldigheid en waarborgt zijn integriteit en authenticiteit met grotere veiligheidsgaranties dan de handgeschreven handtekening.

Validatie van de gekwalificeerde elektronische handtekening/zegel

EDICOM is geaccrediteerd door de eIDAS-verordening om handtekeningvalidatie en -certificering aan te bieden om de geldigheid vast te stellen.

Bewaring van gekwalificeerde elektronische zegels

Het bewaren van gekwalificeerde elektronische zegels biedt extra garanties voor de gegevens die na het handtekeningproces worden bewaard. Samen met de originele documenten zorgt dit voor vertrouwen in het bewaringsproces in de loop van de tijd.

Gekwalificeerde elektronische tijdstempels genereren

Een elektronische tijdstempel toont een reeks gegevens en bewijst dat deze gegevens niet zijn gewijzigd na het tijdstip waarop zij werden verkregen. Dit wordt toegepast door in het document een record in te voegen op basis van gecoördineerde wereldtijd (Universal Coordinated Time). Dit genereert een gegevensbewijs voor een bepaald moment.

Gekwalificeerde elektronische leveringsdiensten

Gekwalificeerde elektronische leveringsdiensten leveren het bewijs dat een document of elektronisch bericht op een bepaald tijdstip bij een geadresseerde is afgeleverd. Dit mechanisme is ontworpen om de verzending en de correcte ontvangst van deze gegevens vast te leggen.

Onze vertrouwensdiensten wereldwijd

Dankzij internationale certificeringen kunnen wij onze oplossingen van instrumenten voorzien die de uitwisseling van elektronische berichten op een veilige, volledige en vertrouwelijke manier garanderen.

Dankzij het werk van onze technici beschikken wij over de hoogste certificeringen op het gebied van vertrouwensdiensten. Wij voorzien bedrijven, gemeenschappen en personen van veilige elektronische identificatiemechanismen waarmee zij activiteiten kunnen uitvoeren waarbij elektronische handtekeningen met identieke wettelijke garanties handgeschreven handtekeningen vervangen.

Certificeringsautoriteit in Europa

Certificeringsautoriteit in Europa

Wij geven gekwalificeerde certificaten af die voldoen aan de Europese eIDAS 910/2014-verordening en in alle landen van de Europese Unie gebruikt kunnen worden. Wij zijn ook officieel erkend op die plaatsen waar een bedrijf buiten de Europese Unie zaken doet.

Naast het uitgeven van erkende certificaten worden ook andere gekwalificeerde diensten geleverd, zoals gekwalificeerde elektronische handtekeningen, tijdstempels en gecertificeerde archivering.

 eIDAS-gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener

eIDAS-gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener

De eIDAS-verordening creëert een grensoverschrijdend rechtskader en zorgt voor de interoperabiliteit van elektronische identificatiemechanismen in alle lidstaten. Doel is belemmeringen weg te nemen en systemen voor elektronische identificatie en handtekeningen geldig te maken, zodat zowel natuurlijke als rechtspersonen hun elektronische identificatie in elk land van de Europese Unie kunnen gebruiken.

De verleende diensten zijn onder andere de uitgifte van gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen en elektronische zegels, de uitgifte van gekwalificeerde elektronische tijdstempels en de bewaring van deze stempels.

Vertrouwensdienstverlener in Mexico

Vertrouwensdienstverlener in Mexico

Met de ACEDICOMMX-certificering kunnen wij certificaten uitgeven in overeenstemming met de bepalingen van de bedrijfscode voor elektronische handtekeningen in Mexico. Dankzij de accreditatie door het Mexicaanse ministerie van Economische Zaken treden wij ook op als certificeringsdienstverlener.

Veelgestelde vragen over vertrouwensdiensten

Onze oplossingen voor vertrouwensdiensten zijn in de technologische infrastructuur van EDICOM geïntegreerd en bieden mechanismen die de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van elektronische berichten garanderen. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over deze diensten:

Een certificeringsautoriteit is een rechtspersoon die door een overheidsinstantie bevoegd is om elektronische certificaten af te geven. De autoriteit is verantwoordelijk voor het garanderen van de geldigheid van digitale certificaatgegevens. EDICOM is een geaccrediteerde certificeringsautoriteit voor Europa, Mexico en Colombia.

Dit is een document dat elektronisch door een certificeringsdienstverlener is ondertekend, die deze gegevens ter verificatie van de handtekening aan een ondertekenaar koppelt en zo de authenticiteit ervan bevestigt.

Een certificeringsdienstverlener zoals EDICOM identificeert de publieke code van het certificaat met zijn eigenaar en maakt deze bekend aan iedereen die contact wil opnemen. De private code van het certificaat is alleen bekend bij zijn eigenaar.

Het laat elke partij weten dat er sprake is van elektronische communicatie, de uitwisseling van gecodeerde gegevens om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en de elektronische ondertekening van documenten om de integriteit en de herkomst van de gegevens aan te tonen.

Er zijn verschillende soorten certificaten, afhankelijk van het beoogde gebruik en de mate van beveiliging die in de communicatie is geïmplementeerd. Er zijn gekwalificeerde handtekeningcertificaten op een beveiligd apparaat, waarbij bijvoorbeeld een cryptografische kaart nodig is waarin code-informatie wordt opgeslagen. Er zijn ook softwarecertificaten die rechtstreeks op een terminal kunnen worden geïnstalleerd zonder dat daarvoor cryptografische kaarten of extra software nodig zijn.

Dit is een certificaat waarvoor de accreditatie van de natuurlijke of rechtspersoon is vereist ten overstaan van de autoriteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van het elektronische certificaat. Het is een type certificaat waarbij de identiteit van de certificaathouder wordt geverifieerd ten overstaan van de certificeringsautoriteit, die vervolgens de identiteit van de certificaathouder ten overstaan van derden verifieert.

Dit is een reeks gegevens die aan een bericht wordt gekoppeld en die de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het bericht waarborgt.

Het handtekeningsproces wordt uitgevoerd met asymmetrische cryptografie of technieken op basis van publieke codes.

Dit systeem heeft twee sleutels. De ene is een private sleutel die alleen bekend is bij de eigenaar van het certificaat en waarmee gegevens kunnen worden versleuteld. Met een andere, publieke sleutel worden gegevens ontcijferd. De uitgegeven sleutelparen werken zo dat alleen de informatie die met de private sleutel is versleuteld, met de openbare sleutel kan worden ontgrendeld, en vice versa.

Zo kan de authenticiteit en de originaliteit van documenten in berichten worden geverifieerd die met de private sleutel zijn versleuteld en met de publieke sleutel zijn ontgrendeld.

Op dezelfde manier kunnen met de publieke sleutel versleutelde gegevens alleen met de private sleutel worden ontgrendeld, zodat de vertrouwelijkheid van berichten aan de certificaathouder wordt gewaarborgd, aangezien alleen de certificaathouder over de publieke sleutel beschikt.

Het is een cryptografisch systeem waarmee gegevens kunnen worden versleuteld met een sleutel die ook moet worden gebruikt om de gegevens te ontcijferen.

Dit houdt in dat de geldigheid ervan vóór de vervaldatum wordt ingetrokken. Intrekking kan op elk moment worden aangevraagd, vooral wanneer de houder denkt dat zijn private sleutels bij anderen bekend zijn. Het wordt van kracht vanaf de effectieve datum van intrekking die naast het serienummer van het certificaat in een document staat dat door de certificeringsautoriteit is ondertekend en gepubliceerd.

Verhoog de veiligheid van processen en communicatie

De eIDAS-verordening biedt een grensoverschrijdend rechtskader dat de interoperabiliteit van elektronische identificatiemechanismen in alle lidstaten van de EU waarborgt.

Oplossingen voor de integriteit en authenticiteit van bedrijfsprocessen

De diensten die wij als gekwalificeerde eIDAS-vertrouwensdienstverlener aanbieden, zijn intern in ons technologisch platform geïntegreerd dat wij onze klanten aanbieden. Zo garanderen wij een wereldwijde service voor geavanceerde oplossingen voor gegevensintegratie tussen IT-systemen. Hieronder staan enkele oplossingen die eIDAS-vertrouwensdiensten in grotere mate verankeren.

 

Digitale archivering

EDICOMLta (EDICOM-langetermijnarchivering) is de gecertificeerde, digitale langetermijnarchivering die EDICOM als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener aanbiedt. Ons systeem is ontwikkeld in overeenstemming met de eIDAS-verordening, de meest strikte digitale opslagverordening in Europa. Het systeem is ook bevoegd om volgens andere procedures zoals de Italiaanse Conservazione Sostitutiva, de Mexicaanse Officiële Standaard 151 (NOM151) of ISO 14641 bewaringsprocessen toe te passen.

Goedkeuring van documenten met elektronische handtekeningen

EDICOMSignADoc is een complete oplossing voor het beheer van al uw documentgoedkeuringsstromen, of deze nu intern zijn of door externe partijen moeten worden geaccepteerd, zoals klanten of leveranciers. 

Met de oplossing kan EDICOM als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener certificaten uitgeven en handtekeningdiensten verlenen. Dit geeft meer juridische garanties voor het bewijs van aanvaarding of afwijzing van een document wanneer dit door het proces van een elektronische handtekening wordt gegenereerd.

Gevoelige elektronische communicatie met gegarandeerde bezorging

EDICOM SecureDelivery is de gecertificeerde elektronische leveringsdienst die volgens de vereisten van EU-verordening 910/2014 bewijzen genereert met betrekking tot het beheer van verzonden gegevens. Dit omvat het bewijs van verzending en ontvangst van gegevens in overeenstemming met artikel 3.36 van de eIDAS-verordening.

Elektronische tijdstempels garanderen de integriteit

Tijdstempels bewijzen dat een set van informatie zich op een bepaalde locatie bevindt en dat deze na een bepaald tijdstip niet is gewijzigd. Een tijdstempelautoriteit zoals EDICOM treedt op als een betrouwbare derde partij, die het bestaan van bepaalde elektronische gegevens op een specifieke datum en tijd bevestigt.

Volg het laatste nieuws over elektronische vertrouwensdiensten

ViDA (VAT in the Digital Age) - EU stimuleert B2B e-facturatie

De EU stelt voor het btw-stelsel te moderniseren middels elektronische B2B-facturatie.

Gegevensanalyse: Soorten dashboards en voorbeelden van KPI's

Een dashboard of controlepaneel hiermee informatie kunt verbinden, visualiseren en delen om de strategie te maximaliseren

Hoofdpunten van de SAF-T verklaring van Portugal

We analyseren de hoofdpunten van de implementatie in Portugal.

Stuur ons uw contactgegevens en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op met een van onze specialisten voor heldere antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Laten we praten!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.