e-Facturatie,  Digitale Transformatie

ViDA - De EU bevordert elektronische B2B-facturatie

VAT in Digital Age -facturatie B2B - EDICOM

Onder de paraplu van het project VAT in Digital Age – ViDA heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen aangekondigd, gericht op het moderniseren van het huidige btw-stelsel in de Europese Unie, om belastingfraude te bestrijden. Opvallend onder de initiatieven is de aanstaande implementatie van een nieuw belastingrapportagesysteem door middel van elektronische facturatie tussen bedrijven.

 

 

Index [Verberg]

Modernisering van het btw-stelsel in Europa

Belasting over de toegevoegde waarde is de belangrijkste belastinginningsbron voor alle lidstaten en vertegenwoordigt 12% van de begroting van de Europese Unie. De huidige btw-regelgeving is achterhaald en ineffectief voor een correcte controle van de belastingheffing. De heterogeniteit van de maatregelen in elke lidstaat belemmert de naleving van de belastingwetgeving, vergemakkelijkt belastingfraude, brengt grote administratieve kosten met zich mee en een groot verlies voor de staatskassen. In het 2022 "VAT Gap Report", van de Europese Commissie, over de belastingkloof, staat dat in 2020 ongeveer 93.000 miljard aan inkomsten verloren zijn gegaan, waarvan een kwart overeenkomt met grensoverschrijdende transacties.  

Om al deze redenen heeft de Europese Unie besloten het btw-beleid te actualiseren om het aan te passen aan de nieuwe realiteit van de steeds mondialer wordende markt en om in te spelen op nieuwe modellen van elektronische handel. 

Dit is een ongekende hervorming die tot doel heeft de btw-aangiften in elektronisch formaat op intracommunautair niveau te harmoniseren. Het nieuwe systeem introduceert de real-time elektronische aangifte van belastinginformatie via elektronische facturatie.

Doelstellingen van het nieuwe Europese btw-stelsel

Het ViDA-project heeft in principe tot doel het Europese BTW-stelsel te moderniseren en heeft hiervoor de volgende doelstellingen vastgesteld: 

 • Zorgen voor een effectief en eerlijk btw-stelsel in de digitale economie.
 • Bestrijding van fraude, met name intracommunautaire fraude.
 • De goede werking van de interne markt waarborgen. 
 • Vereenvoudiging en aanpassing van de btw-regelgeving aan de nieuwe digitale realiteit van de markt, om de naleving van de belastingwetgeving te vergemakkelijken en meer rechtszekerheid te bieden. 
 • Optimalisatie van de vereisten voor belastingaangifte dankzij digitalisering. 

Wie ondervindt de gevolgen van de nieuwe regelgeving?

Het nieuwe systeem zal gevolgen hebben voor zowel ondernemingen die onderworpen zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde als de lidstaten, aangezien zij de nieuwe Europese maatregelen in hun belastingstelsels moeten omzetten en anderzijds de nodige maatregelen moeten nemen om elektronische facturen tussen bedrijven te controleren. 

Pakket maatregelen

Met betrekking tot elektronische facturatie beschrijft het project VAT in Digital Age – ViDA deze reeks maatregelen: 

 • Elektronische facturatie is de standaardmethode voor elektronische belastingaangiften. 
 • Het gebruik van elektronische facturatie is de standaardmethode voor het uitgeven van facturen.  
 • De uitwisseling van elektronische facturen is niet langer onderworpen aan aanvaarding door de ontvanger. 
 • De lidstaten zullen elektronische B2B-facturatie kunnen opleggen zonder dat het Europees Parlement om een uitzondering hoeft te verzoeken.
 • Elektronische facturatie wordt verplicht voor grensoverschrijdende transacties.  
 • Er wordt een gemeenschappelijke norm voor elektronische facturatie vastgesteld. 
 • De mogelijkheid om factuuroverzichten uit te geven wordt geëlimineerd.

Wetsteksten

Op wetgevend niveau heeft de Europese Commissie, om uitvoering te geven aan de maatregelen, voorstellen tot wijziging van de volgende wetteksten gepubliceerd: 

 • Richtlijn 2006/112/EG wat betreft btw-regels in het digitale tijdperk.
 • Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft de regeling voor administratieve samenwerking op het gebied van btw die nodig is voor het digitale tijdperk.
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft de informatieverplichtingen die van toepassing zijn op bepaalde btw-regelingen.

De wetgevingsvoorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad en ter raadpleging aan het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité.

Voordelen van het nieuwe Europese btw-stelsel

 • Verlaging van de kosten in belastingnaleving. Volgens het ViDA-rapport wordt een besparing van 4.300 miljoen euro geschat dankzij de voorafgaande btw-aangifte. 
 • Besparing op beheerskosten. De EC schat dat alleen op postzendingen 1.900 miljoen euro bespaard wordt. 
 • Accelerator van de digitaletransformatie van bedrijven door automatiseringstechnologieën te implementeren om bedrijfsgegevens elektronisch te rapporteren. 
 • Grotere efficiëntie van de belastingcontrole dankzij de verbetering van de risicoanalysesystemen. 
 • Verhoging van de belastinginning. Volgens het ViDA-rapport wordt een inzameling geschat van tussen de 135.000 miljoen en 177.000 miljoen euro.
 • Vermindering van belastingfraude. Het feit dat de informatie in realtime wordt verkregen, zal de activiteit van fraudeurs veel moeilijker maken.  
 • Snellere introductie van digitale rapporten (DRR) omdat er een gestandaardiseerd model op Europees niveau is.
 • Grensoverschrijdende handel verbetert; aangezien de lidstaten hun belastingaangiftesystemen moeten ontwikkelen, moeten zij zorgen voor compatibiliteit en interoperabiliteit binnen de Unie. 
 • Verbetering van de milieu-impact. Het rapport kwantificeert dat de vermindering van koolstofemissies een economisch equivalent zou hebben van tussen de 0,01 miljard en 500 miljoen euro. 

Volgende stappen

We bevinden ons in een zeer vroeg stadium van de voorstellen en de verwachting is dat de Europese Commissie hierover in de komende maanden meer informatie zal verstrekken. 

Volgens de amendementen van de EC zal de overgrote meerderheid van de maatregelen naar verwachting in 2025 in werking treden. Er moet nog worden bepaald welke technische kenmerken elk land van de Europese Unie zal moeten ontwikkelen om zijn systemen voor de uitwisseling van belastinginformatie interoperabel met elkaar te maken. Evenals de nieuwe B2B-standaard voor elektronische facturatie.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Belangrijkste feiten over verplichte e-facturatie in Zambia: Smart Invoice

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om het elektronische facturatiesysteem Smart Invoice te gebruiken