e-Facturatie

Hoe elektronisch factureren in Argentinië in zijn werk gaat

elektronisch factureren Argentinië

De elektronische factuur is in Argentinië verplicht voor alle belastingplichtigen, ook voor de Individuele belastingplichtigen (monotributistas). Er zijn verschillende soorten elektronische facturen, ook wel elektronische bonnen genoemd, afhankelijk van de fiscale status van zowel de verstrekker als de ontvanger. Hun geldigheid hangt af van de goedkeuring door de Federale Administratie van de Overheidsinkomsten (AFIP).

Index [Verberg]

Belastingplichtigen die elektronisch moeten factureren

Dit zijn de belastingplichtigen die elektronische facturen moeten uitreiken of fiscale controlediensten moeten gebruiken ter ondersteuning van al hun transacties op de binnenlandse markt:

 • Ingeschreven voor de BTW.
 • Vrijgesteld van BTW.
 • Individuele belastingplichtigen.
 • Degenen die een van de in de bijlage van RG 3749 opgenomen activiteiten uitoefenen.
 • Exporteurs, volgens RG 2758.
 • Handelaren in niet-geregistreerde gebruikte goederen, volgens RG 3411.

Zij dienen op hun beurt elektronische facturen uit te reiken:

 • Degenen die een van de in de bijlage bij RG 3749 genoemde activiteiten uitoefenen.
 • Exporteurs, uit hoofde van RG 2758.
 • Handelaren in niet-geregistreerde gebruikte goederen, volgens RG 3411.

Welke soorten fiscale bonnen bestaan er in Argentinië?

Afhankelijk van het soort transactie worden de volgende soorten bonnen vastgesteld:

 • Facturen, kassabonnen en factuurbonnen
 • Exportfacturen
 • Bonnen voor de aankoop van gebruikte goederen van eindgebruikers, afgegeven door de koper van de goederen.
 • Door universitaire beroepsbeoefenaren en andere dienstverleners afgegeven betalingsbewijzen.
 • Debet- en/of creditnota's en kassabonnen debet- en/of creditnota's.
 • Documenten die gelijkwaardig zijn aan de hierboven genoemde: instrumenten die overeenkomstig het gebruik van de factuur of de leveringsbon vervangen, mits zij de transactie correct identificeren, voldoen aan de voor elk geval vastgestelde vereisten en gewoonlijk worden gebruikt in de activiteit van de afgevende partij.
 • Bij transacties betreffende het passeren van landbouwproducten: weegbonnen, gelijkwaardige documenten 

Afhankelijk van het soort belastingplichtige wordt een ander soort factuur uitgereikt:

 • Geregistreerde belastingplichtigen reiken factuur A uit wanneer zij verkopen of diensten verlenen aan andere geregistreerde belastingplichtigen en aan individuele belastingplichtigen. Als zij echter een factuur uitreiken aan eindverbruikers of vrijgestelde personen, is het een factuur van het type B.
 • Individuele belastingplichtigen reiken facturen van het type C uit aan alle belastingplichtigen.
 • Factuur E is de exportfactuur.  Zij wordt uitgereikt door alle belastingplichtigen (geregistreerde belastingplichtigen, individuele belastingplichtigen), wanneer de uitvoer plaatsvindt.
 • Er zijn subtypes binnen factuur A: 
  • Factuur A met het opschrift "aan inhouding onderworpen".
  • Factuur M, waarop eveneens het opschrift "ann inhouding onderworpen "voorkomt".
 • Factuur T wordt uitgereikt door de ingeschreven verantwoordelijken aan buitenlandse toeristen.

Wijze van uitgifte

Er zijn twee manieren om de fiscale bonnen uit te reiken: via een fiscaal controledienst of via een elektronisch facturatiesysteem. Belastingplichtigen of vrijgestelden en individuele belastingplichtigen kunnen een van beide methoden kiezen.

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MiPyME) moeten op hun beurt  bij de transacties die zij verrichten met een grote onderneming of een andere MiPyME die zich hebben aangesloten bij het regime van de "elektronische creditfactuur van MiPyME", uitsluitend elektronische facturen uitreiken.

Fiscale controle diensten zijn door de AFIP goedgekeurde devices; voor elk verkooppunt is er één nodig. Fiscale controlediensten worden gebruikt voor de verwerking, registratie en afgifte van betalingsbewijzen, terwijl alle transacties worden geregistreerd.

Het systeem voor elektronische facturering wordt door een leverancier via een webservice geleverd en het XML-formaat wordt gebruikt; u kunt er ook voor kiezen het toepassingsprogramma van de AFIP of het onlinesysteem van bonnen In ieder geval hangt de keuze af van het volume van de te verwerken facturen.

Vereisten voor de uitgifte van elektronische facturen in Argentinië

Om in Argentinië te factureren, moet de belastingbetaler geregistreerd zijn bij AFIP. Om de originele elektronische facturen, kwitanties, creditnota's en debetnota's op te stellen, moeten de meldingsplichtige belastingplichten de Elektronische Autorisatiecode (C.A.E.) aanvragen bij de federale overheid via internet via de website van de instelling.

Elke keer dat u een leveranciersfactuur ontvangt, moet u de geldigheid van de bon verifiëren, die is goedgekeurd door AFIP. Dit kan worden bevestigd via de AFIP-website. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het geen apocriefe factuur is. Daarnaast is het verplicht voor de verzender en ontvanger om het fiscale ontvangstbewijs voor een periode van 10 jaar te bewaren. Ook moeten alle elektronische facturen die door belastingplichtigen worden uitgegeven, een QR-code bevatten.

Elektronische Autorisatiecode (CAE): Online verificatie van e-ontvangstbewijzen

De AFIP maakt een verbinding mogelijk met haar bewijsregistratieplatform voor real-time verificatie van de ontvangen facturen, waarbij wordt nagegaan of ze inderdaad door de AFIP zijn geautoriseerd. Op deze manier wordt het proces van het verkrijgen en registreren van de CAE (Elektronische Autorisatiecode) geautomatiseerd om deze op te nemen in de facturen die zijn geverifieerd via de juiste WebServices-verbindingen met de AFIP.

Regeling voor elektronische kredietfacturen voor mkmo's

Met de MSME Elektronische Kredietfactuur (FCEM) kunnen MSME-bedrijven die aan grote bedrijven leveren, vooraf krediet innen. De AFIP heeft dit systeem in het leven geroepen om de financiering van werkkapitaal te bevorderen en de inningszekerheid te verbeteren voor kmo's die aan grote bedrijven leveren.

De vereisten om deel uit te maken van deze regeling zijn dat beide partijen de Elektronische Fiscale Vestigingsplaats (DFE) moeten hebben ingericht en dat de uitgevers van elektronische kredietfacturen een CBU moeten registreren.

De procedure voor het aanvaarden of annuleren van een elektronische kredietfactuur (FCE) houdt in dat de ontvangende onderneming kan kiezen tussen:

 • Annulerenvan de FCE en deze melden aan het FCE-register dat AFIP beheert.
 • Verwerpenvan de FCE, alleen voor de weigeringsgronden voorzien in artikel 8 van wet nr. 27.440 (fouten, ondeugden, gebreken, afwijkingen).
 • Uitdrukkelijk accepterenvan de FCE, in welk geval het een afdwingbare titel en niet-cartulaire waarde wordt.

Na het verstrijken van de termijnen voor annulering of afwijzing wordt de FCE stilzwijgend aanvaard. Zodra het FCEM uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard, en in overeenstemming met de keuze die de mkmo op het moment van uitgifte heeft gemaakt, wordt over de factuur als volgt onderhandeld:

 1. Collectieve depositoagent: De AFIP brengt het grote bedrijf op de hoogte van het nieuwe betalingsadres en draagt de FCE ook over aan de collectieve depositoagent.
 2. Open circulatiesysteem: De mkmo kan de elektronische kredietfactuur (FCE) vanuit Home Banking endosseren, toewijzen en verdisconteren. Dit systeem is op 1 april in werking getreden. Vanaf die datum moeten zowel mkmo's als grote ondernemingen hun facturatiesystemen laten updaten met deze handleidingen.

T-factuur in de hotelsector in Argentinië

De Argentijnse regering heeft maatregelen genomen om buitenlands toerisme aan te moedigen, waaronder de afschaffing van de btw voor toeristen die in hotels in het land verblijven. Sinds september 2017 heeft de AFIP het verplichte gebruik van de T-factuur in hotels vastgesteld, ter vervanging van de conventionele A- en B-facturen voor bed & breakfast-diensten. Dit systeem heeft tot doel de komst van toeristen te vergroten door een onmiddellijke korting op diensten aan te bieden en het concurrentievermogen van de sector te verbeteren, naast het vergemakkelijken van de fiscale controle.

Met de T-factuur kunnen hotels automatisch de bed & breakfast-belasting terugbetalen die bij de overnachting is inbegrepen. Om lid te worden, moeten hotels geregistreerd zijn voor btw, een afgiftevergunning aanvragen bij de AFIP en voldoen aan het maandelijkse informatieregime. Deze eis is van toepassing op verschillende soorten hotelinrichtingen, inclusief reisbureaus, en vereist dat betalingen worden gedaan met een buitenlandse betaalkaart of overschrijvingen vanuit het buitenland, met uitzondering van contant geld, en dat de buitenlandse woonplaats van gasten wordt geverifieerd.

Elektronische Vleesleveringsbon (REC) in de veehouderij

De Federale Administraite van Overheidsinkomsten (AFIP) heeft bij Resolutie 5259/2022 de verplichting vastgesteld om het nummer van de elektronische vleesleveringsbon (REC) te registreren in de elektronische factuurbewijzen die de verkoopactiviteiten ondersteunen van vlees en bijproducten die afkomstig zijn van het slachten van runderen en varkens. Dit betekent dat de elektronische vleesleveringsbonnen – REC en de elektronische ontvangstbewijzen moeten worden gekoppeld na het proces van het uitreiken van de elektronische factuur. 

Op het moment dat het elektronische factuurbewijs wordt opgesteld, moet de activiteit waarvoor het wordt uitgevoerd, worden geselecteerd om de "REC" te identificeren die is/zijn afgegeven om in dat document te worden opgenomen. De minimale voorwaarden voor de koppeling zijn:

 • De ontvanger van het elektronische ontvangstbewijs valt samen met de ontvanger van de overgedragen goederen
 • De te koppelen "REC" wordt geheel of gedeeltelijk aanvaard of, in voorkomend geval, uitgereikt en van kracht in overeenstemming met artikel 7 van Algemene Resolutie nr. 4.256 en de wijzigingen daarvan.

In het geval van leveringsbonnen die zijn afgegeven onder de voorwaarden van artikel 12 van de algemene resolutie, moet de koppeling worden gemaakt zodra zij op de hoogte zijn gebracht in overeenstemming met de bepalingen van genoemde verordening.

QR-code op e-facturen

De Federale Administratie van Overheidsinkomsten van Argentinië (AFIP) heeft via algemene resolutie 4892/2020 de verplichting opgenomen om een QR-code toe te voegen aan elektronische ontvangstbewijzen die de identificatiegegevens en de inhoud van het uitgegeven ontvangstbewijs codeert.

De regel wordt sinds december 2020 toegepast voor belastingplichtigen die de machtiging voor de afgifte van elektronische ontvangstbewijzen verwerken via de uitwisseling van informatie op basis van het WebService-systeem. Wanneer de aanvraag voor autorisatie voor de uitgifte van het elektronische ontvangstbewijs wordt ingediend via de dienst "Online Vouchers" en/of de applicatie "Mobiele Biller", zal het systeem zelf de QR-code in de geautoriseerde voucher opnemen. De QR-code moet de volgende informatie bevatten:

 • Datum van uitgifte.
 • CUIT van de uitgevende instelling.
 • Verkooppunt.
 • Type ontvangstbewijs:
 • Ontvangstbewijsnummer.
 • Totaalbedrag.
 • Facturatie- en offertevaluta.
 • Type en nummer van het document van de ontvanger.
 • Code autorisatietype en code.

EDICOM wereldwijd platform voor elektronische facturatie

EDICOM heeft als internationale aanbieder van elektronische facturatie een uniek platform ontwikkeld dat de naleving van technische en wettelijke specificaties in de verschillende landen waarin uw bedrijf actief is, vergemakkelijkt. Via het platform kunnen bedrijven het genereren, verzenden, aangeven en opslaan van elektronische ontvangstbewijzen automatiseren, volgens de eisen van de AFIP.  

De oplossing automatiseert het proces van het verkrijgen en registreren van de CAE om deze op te nemen in facturen via de juiste WebService-verbindingen met de AFIP. Daarnaast implementeert het specifieke diensten voor de bewaring van elektronische originelen gedurende de wettelijk vastgestelde periode door middel van een elektronisch opslagsysteem voor de lange termijn dat de integriteit en authenticiteit van de documenten garandeert.

Wil je meer informatie over elektronisch factureren in Argentinië?

Neem contact op met een van onze specialisten en verhelder al je twijfels over onze oplossingen voor elektronisch factureren.

Neem nu contact met ons op

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Taiwan stelt elektronische facturering verplicht voor alle belastingbetalers

Sinds januari 2021 moet elk buitenlands of nationaal bedrijf in Taiwan elektronisch factureren.

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Hoe werkt elektronische facturatie in Costa Rica

Wij leggen alle details uit voor het uitgeven en ontvangen van elektronische facturen in Costa Rica