e-Facturatie

Hoe elektronisch factureren in Argentinië in zijn werk gaat

elektronisch factureren Argentinië

De elektronische factuur is in Argentinië verplicht voor alle belastingplichtigen, ook voor de Individuele belastingplichtigen (monotributistas). Er zijn verschillende soorten elektronische facturen, ook wel elektronische bonnen genoemd, afhankelijk van de fiscale status van zowel de verstrekker als de ontvanger. Hun geldigheid hangt af van de goedkeuring door de Federale Administratie van de Overheidsinkomsten (AFIP).

Index [Verberg]

Verplichte belastingplichtigen

Dit zijn de belastingplichtigen die elektronische facturen moeten uitreiken of fiscale controlediensten moeten gebruiken ter ondersteuning van al hun transacties op de binnenlandse markt:

 • Ingeschreven voor de BTW.
 • Vrijgesteld van BTW.
 • Individuele belastingplichtigen.
 • Degenen die een van de in de bijlage van RG 3749 opgenomen activiteiten uitoefenen.
 • Exporteurs, volgens RG 2758.
 • Handelaren in niet-geregistreerde gebruikte goederen, volgens RG 3411.

Zij dienen op hun beurt elektronische facturen uit te reiken:

 • Degenen die een van de in de bijlage bij RG 3749 genoemde activiteiten uitoefenen.
 • Exporteurs, uit hoofde van RG 2758.
 • Handelaren in niet-geregistreerde gebruikte goederen, volgens RG 3411.

Welke soorten fiscale bonnen bestaan er in Argentinië?

Afhankelijk van het soort transactie worden de volgende soorten bonnen vastgesteld:

 • Facturen, kassabonnen en factuurbonnen
 • Exportfacturen
 • Bonnen voor de aankoop van gebruikte goederen van eindgebruikers, afgegeven door de koper van de goederen.
 • Door universitaire beroepsbeoefenaren en andere dienstverleners afgegeven betalingsbewijzen.
 • Debet- en/of creditnota's en kassabonnen debet- en/of creditnota's.
 • Documenten die gelijkwaardig zijn aan de hierboven genoemde: instrumenten die overeenkomstig het gebruik van de factuur of de leveringsbon vervangen, mits zij de transactie correct identificeren, voldoen aan de voor elk geval vastgestelde vereisten en gewoonlijk worden gebruikt in de activiteit van de afgevende partij.
 • Bij transacties betreffende het passeren van landbouwproducten: weegbonnen, gelijkwaardige documenten

Afhankelijk van het soort belastingplichtige wordt een ander soort factuur uitgereikt:

 • Geregistreerde belastingplichtigen reiken factuur A uit wanneer zij verkopen of diensten verlenen aan andere geregistreerde belastingplichtigen en aan individuele belastingplichtigen. Als zij echter een factuur uitreiken aan eindverbruikers of vrijgestelde personen, is het een factuur van het type B.
 • Individuele belastingplichtigen reiken facturen van het type C uit aan alle belastingplichtigen.
 • Factuur E is de exportfactuur.  Zij wordt uitgereikt door alle belastingplichtigen (geregistreerde belastingplichtigen, individuele belastingplichtigen), wanneer de uitvoer plaatsvindt.
 • Er zijn subtypes binnen factuur A: 
  • Factuur A met het opschrift "aan inhouding onderworpen".
  • Factuur M, waarop eveneens het opschrift "aan inhouding onderworpen" voorkomt.
 • Factuur T wordt uitgereikt door de ingeschreven verantwoordelijken aan buitenlandse toeristen.

Wijze van uitgifte

Er zijn twee manieren om de fiscale bonnen uit te reiken: via een fiscaal controledienst of via een elektronisch facturatiesysteem.

Belastingplichtigen of vrijgestelden en individuele belastingplichtigen kunnen een van beide methoden kiezen.

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MiPyME) moeten op hun beurt  bij de transacties die zij verrichten met een grote onderneming of een andere MiPyME die zich hebben aangesloten bij het regime van de "elektronische creditfactuur van MiPyME", uitsluitend elektronische facturen uitreiken.

Fiscale controle diensten zijn door de AFIP goedgekeurde devices; voor elk verkooppunt is er één nodig. Fiscale controlediensten worden gebruikt voor de verwerking, registratie en afgifte van betalingsbewijzen, terwijl alle transacties worden geregistreerd.

Het systeem voor elektronische facturering wordt door een leverancier via een webservice geleverd en het XML-formaat wordt gebruikt; u kunt er ook voor kiezen het toepassingsprogramma van de AFIP of het onlinesysteem van bonnen In ieder geval hangt de keuze af van het volume van de te verwerken facturen.

Vereisten voor het uitreiken van facturen 

Om in Argentinië facturen te kunnen uitreiken, moeten belastingplichtigen bij de AFIP zijn geregistreerd. 

Om originele elektronische facturen, kassabonnen, creditnota's en debetnota's te kunnen uitreiken, moet de belastingplichtige zich via internet via de institutionele website aanmelden bij de federale overheid voor de elektronische autorisatiecode (C.A.E.).

Bij elke ontvangst van een leveranciersfactuur moet de geldigheid van de door de AFIP goedgekeurde bon worden gecontroleerd. Dit kan worden gecontroleerd via de website van de AFIP. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het niet om een spookfactuur gaat.

Zowel de verstrekker als de ontvanger zijn verplicht de belastingbonnen gedurende 10 jaar te bewaren.

Alle elektronische facturen van belastingplichtigen moeten een QR-code bevatten. De QR-code moet de volgende informatie bevatten

 • Datum van uitgifte.
 • CUIT van de uitgever.
 • Verkooppunt.
 • Soort bon.
 • Nummer van de bon.
 • Totaalbedrag.
 • Factuur- en offertevaluta.
 • Type en nummer ontvangersdocument.
 • Code type autorisatie en code.

Online verificatie van bonnen

AFIP maakt een verbinding met haar bonnen registratieplatform mogelijk voor real-time verificatie van ontvangen facturen om vast te stellen of deze door AFIP zijn geautoriseerd. Dit automatiseert het proces van het verkrijgen en registreren van de CAE (elektronische autorisatiecode) om deze op te nemen in de geverifieerde facturen door middel van de juiste WebServices verbindingen met de AFIP.

QR-code op elektronische facturen

De Federale Administratie van de Argentijnse Overheidsinkomsten (AFIP) heeft bij Algemene Resolutie 4892/2020 de verplichting ingevoerd om aan elektronische bonnen een QR-code toe te voegen die de identificatiegegevens en de inhoud van de afgegeven bon codeert. De regel geldt vanaf december 2020 voor belastingplichtigen die toestemming vragen om elektronische bonnen af te geven via de uitwisseling van informatie op basis van het webservicesysteem.

Mipyme elektronische Kredietfactuur 

Met de elektronische kredietfactuur voor MKB (FCEM) kunnen bedrijven Mipymes die aan grote bedrijven leveren vooraf krediet innen. De AFIP heeft dit systeem in het leven geroepen om de financiering van werkkapitaal te stimuleren en de inningszekerheid te verbeteren voor kleine en middelgrote ondernemingen die aan grote bedrijven leveren.

Wanneer het MKB een elektronische kredietfactuur uitgeeft aan een groot bedrijf, kan het ervoor kiezen deze over te dragen aan een Agente de Depósito Colectivo (ADC) voor verhandeling op de kapitaalmarkt of aan het Sistema de Circulación Abierta (SCA) voor verzending en discontering in het banksysteem.

Vanuit EDICOM's integrale e-facturatieplatform kunt u het beheer van al uw elektronische creditfacturen automatiseren om uw boekhoudprocedures te stroomlijnen en te optimaliseren. Na uitgifte van de FCEM maakt ons platform verbinding met het Elektronisch Belastingadres en de AFIP om notificaties over de uitgifte van FCEM's voor acceptatie of afwijzing te ontvangen. Vervolgens wordt de op de FCEM ontvangen informatie geïntegreerd in uw ERP om het beheer van de bonnen te consolideren.

EDICOM's wereldwijde e-facturatie oplossing

EDICOM, als internationale e-invoicing provider, heeft een enkel platform ontwikkeld dat de naleving van technische en wettelijke specificaties vergemakkelijkt in de verschillende landen waar uw bedrijf actief is. Via het platform kunnen bedrijven het genereren, verzenden, declareren en opslaan van elektronische bonnen automatiseren, volgens de eisen van de AFIP.

De oplossing automatiseert het proces van het verkrijgen en registreren van de in facturen op te nemen CAE via de juiste WebService-verbindingen met de AFIP. Bovendien worden specifieke diensten uitgevoerd om de elektronische originelen gedurende de door de wetgeving vastgestelde periode te bewaren via een elektronisch opslagsysteem op lange termijn dat de integriteit en de authenticiteit van de documenten waarborgt.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Duitsland: Status van elektronische B2B factuur

De Bundesrat heeft de wet aangenomen die B2B e-facturatie verplicht stelt in Duitsland vanaf 2027

Status van verplichte elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

De belangrijkste kenmerken van de technische regelgeving voor elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met de details van het nieuwe B2B-model voor elektronische facturering en e-rapportage.